Terugblik op de ALV

Op 10 juli zijn we door restaurant De Soesterduinen gastvrij onthaald voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Lees hierna de hoofdpunten van een goed bezochte ALV, met als mooi sluitstuk de benoeming van twee markante verenigingsmannen tot lid van verdienste.

Van de voorzitter

Frans Godijn blikt terug op zijn eerste jaar als voorzitter. Hij staat stil bij de enorme inzet van de vele vrijwilligers voor de reguliere trainingen, de evenementen en de activiteiten achter de schermen. Tegelijkertijd ook een dringende uitnodiging aan de vereniging om de vacante bestuursfuncties snel in te vullen en zo het vele werk binnen de vereniging te verdelen.

Binnen de BVU ziet Frans de ontwikkeling dat bestuur en verenigingen steeds meer naar elkaar toegroeien: “door te participeren krijg je ook invloed”. We hebben als SSV Eemland onze kanttekeningen geplaatst bij de organisatorische keuzes ten aanzien van de talentontwikkeling. We blijven de stappen op de voet volgen en onze visie kenbaar maken. Ook op regionaal niveau zet SSV Eemland zich in voor samenwerking met andere schaatsverenigingen. Bestuurlijk, maar ook heel praktisch, zoals een train de trainer clinic voor het jeugdskeeleren samen met AIJV.

Frans spreekt de verwachting uit dat we in oktober onze abrupt afgebroken ijstrainingen weer kunnen hervatten, mogelijk met enkele beperkingen. Tenslotte nodigt hij de leden uit om komende tijd een bijdrage te leveren aan een toekomstvisie voor onze vereniging.

Onze leden en evenementen

De invoering van het verenigingspakket AllUnited heeft geleid tot een efficiënte ledenadministratie, financiële administratie en verstrekking van informatie via de website en nieuwsbrieven. Anneke Loman heeft inmiddels de rol van ledenadministrateur opgepakt! Mark Onderdelinden verzorgt al weer enkele jaren onze goed geautomatiseerde financiële administratie. Het bestuur ziet uit naar kandidaten om het stokje van Mark over te nemen. Kandidaten van binnen of buiten de vereniging, die affiniteit hebben met het verzorgen van een financiële administratie.

Marc Smits licht toe dat ons ledenbestand een geleidelijke teruggang kent. Het behoud en de werving van leden vraagt dus steeds onze aandacht. Om zoveel mogelijk sportievelingen kennis te laten maken met onze vereniging, zullen we komend seizoen daarom weer (een mogelijk nieuwe) invulling geven aan vertrouwde evenementen als de Barre BaarnTocht, de familieschaatsdag en hopelijk ook aan het schoolschaatsen.

Een enthousiaste jeugdgroep

Alieke Breure blikt terug op haar eerste jaar als jeugdvoorzitter: veel inzet van vrijwilligers, geslaagde jeugdevenementen, maar helaas een abrupt einde van het seizoen: geen diplomaschaatsen en geen slotmiddag. Inmiddels zijn de trainingen al weer volop gaande. Voor het winterseizoen zoeken we nog versterking van het trainersgilde.

Sportieve hoogtepunten

Met behulp van Kahoot laat quizmaster Hans Kwakman de sportieve hoogtepunten van het seizoen op onderhoudende wijze de revue passeren: eenvoudige vragen, …….. voor wie het afgelopen seizoen de nieuwsbrieven goed gelezen heeft.

Financieel gezond

Ook financieel is het seizoen goed verlopen. Per saldo resulteert een positief exploitatiesaldo van bijna € 1.800, mede dankzij steun van bestaande en nieuwe sponsoren. De kascommissie is tevreden over het gevoerde financiële beheer. De ALV verleent het bestuur décharge. Na een korte toelichting wordt de sluitende begroting 2020 – 2021 door de ALV vastgesteld. De contributie blijft ongewijzigd.

Bestuurswisselingen

Bij de bestuurswisselingen wordt afscheid genomen van Alex Herder als trekker van de evenementen­commissie. Met weinig woorden regelde Alex zijn zaakjes goed. Hoogtepunt van zijn bestuursperiode is natuurlijk het lustrumfeest in 2018.

Kort voor de ALV reageerde Alexander Pape op de uitnodiging aan kandidaten voor de functie van penningmeester. Alexander wil graag zijn bijdrage leveren aan onze vereniging! De ALV stemde unaniem in met zijn benoeming.

Leden van verdienste

Aan het einde van de ALV werden Henk Onderdelinden en Jan van der Meij, tot dan toe niets vermoedend, in de schijnwerpers gezet.

Jan van der Meij is inmiddels 35 jaar lid van SSV Eemland en al vele jaren actief als trainer. Schaats-, skeeler-, droog- of fietstraining, Jan draait er zijn hand niet voor om. Zijn niet aflatende enthousiasme en zijn geduld om zijn rijders steeds maar weer progressie te laten boeken, werden uitvoerig gememoreerd. Na al die jaren voelt Jan zich nog steeds top fit en gaat hij als het moet voorop in de strijd.

Via een videoverbinding werd contact gelegd met Henk Onderdelinden. Henk was al in de jaren 60 van de vorige eeuw als schaatser verbonden aan de trainingsgroep Petersbaan, de voorloper van SSV Eemland. In 1976 pakte hij het trainerschap op. Er moest bij Henk hard worden getraind, maar zijn steun was onvoorwaardelijk. Hij coachte zijn pupillen bij al hun wedstrijden, op welke ijsbaan in Nederland die ook werden gereden. Na een onderbreking van zijn trainerschap keerde Henk na de eeuwwisseling op verzoek terug bij SSV Eemland. Sindsdien is hij al weer vele jaren de drijvende kracht achter de recreantengroep. De laatste jaren is Henk samen met zijn zoon Peter ook nog eens trainer bij de jeugdgroep, waar zijn 2 kleindochters deel van uitmaken.

We hopen als vereniging de twee markante verenigingsmannen nog vele jaren in goede gezondheid als trainer in ons midden te houden.

Een mooie terugblik

Voordat de avond werd afgesloten met een informele borrel, werd er door middel van prachtige videobeelden teruggeblikt op een mooi schaatsseizoen 2019 – 2020. Zie hier de link om de film nog een terug te draaien.

Nieuws Overzicht