Gedragsregels SSV-Eemland

Omgangsregels gelden als algemene uitgangspunten voor gedrag. In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. SSV-Eemland heeft gedragsregels (*1) opgesteld, gericht op trainers, coaches, begeleiders en kaderleden (verder in de tekst ‘de begeleider’ genoemd). De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.

De begeleider:

 1. waarborgt dat de belasting en de intensiteit van de training altijd aan de leeftijd, de fysieke conditie en het prestatievermogen van de sporter zijn aangepast;

 2. staat alleen deelname aan de training of aan een wedstrijd toe als dat geen onverantwoorde risico’s voor de sporter met zich meebrengt;

 3. vereist niets van de sporters wat in strijd is met hun fundamentele waarden en hun diepste overtuigingen;

 4. neemt beslissingen die de sporters betreffen altijd zo, dat deze de redenen hiervoor kan aangeven. De begeleider is ook altijd bereid om die redenen aan te geven;

 5. moedigt de sporters uitdrukkelijk aan de verantwoordelijkheid voor hun eigen beslissingen te nemen;

 6. zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen;

 7. bejegent de sporter niet op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én dringt niet verder in het privéleven van de sporter door dan nodig is in het kader van de sportbeoefening;

 8. onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter; NB: seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik;

 9. Raakt de sporter niet op een zodanige wijze aan dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. Functionele aanrakingen zijn natuurlijk toegestaan. De begeleider zorgt ervoor dat daar, waar lichamelijk contact noodzakelijk en functioneel is voor de sportbeoefening, dit contact (aanrakingen) nooit verkeerd – in de zin van seksueel – kan worden geïnterpreteerd;

 10. onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook;

 11. gaat tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect om met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer;

 12. heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, zodat zij hun werk goed kunnen uitoefenen;

 13. geeft de sporter geen (im)materiële vergoedingen met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen.

 14. aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan;

 15. ziet er actief op toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter betrokken is. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen;

 16.  In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.geeft de sporter geen (im)materiële vergoedingen met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen.

  *1 Gebaseerd op de gedragsregels van Sportcentrum Veilige Sport NOC/NSF en Gedragscode KNSB

 

Downloads:

Regelement en statuten Overzicht