Terugblik Algemene Ledenvergadering

Vrijdagavond 14 juni, even na acht uur, opende Arnold Hagen voor de laatste maal in zijn functie van voorzitter de ALV. Onder de aanwezigen dit keer ook een aantal junioren. Een verslag van de vergadering volgt. Voor nu alvast een korte impressie.

Tijdens de ALV werden de leden bijgepraat over onder meer de ontwikkelingen rondom de Baanvereniging Utrecht en de samenwerking met AIJV, zoals het gebruik van de skeelerbaan en opleiding van trainers. Er werd stil gestaan bij de invoering van ons nieuwe verenigingspakket AllUnited, waarin zowel onze website, de financiële administratie en de ledenadministratie zijn ondergebracht. Leden hebben al kennis kunnen maken met de nieuwsbrief. Het bestuur geeft aan dat eerste reacties op het initiatief van de sponsorpagina Vrienden van SSV Eemland ronduit positief zijn.

Hoogtepunt van de avond was een korte film waarin vele sportieve prestaties in sneltreinvaart de revue passeerden. Natuurlijk werd er nog even gesproken over het clubkampioenschap: de 3.000 meter kon helaas niet verreden worden. Hoe kwam dat, was er dan wel een clubkampioen, hoe kunnen we dit voorkomen?

De jeugd kon terugkijken op een geslaagd seizoen. Met 10 doorstromers, de gebruikelijke opzeggingen en beperkte instroom is de jeugdgroep evenwel in omvang flink uitgedund. Ook bij de recreanten zien we een geleidelijke krimp. Om deze trend te keren vergt ledenwerving deze zomer dan ook een serieuze, planmatige aanpak.

Financieel zijn de zaken op orde. De kascommissie is tevreden over de gevoerde boekhouding, het seizoen is afgesloten met een positief saldo en het eigen vermogen biedt een stevige buffer om onverhoopte tegenvallers op te vangen. Voor komend seizoen wordt een sluitende begroting gepresenteerd, de contributie blijft ongewijzigd. Een punt van zorg: met een licht teruglopend ledental wordt de vereniging in toenemende mate afhankelijk van sponsorinkomsten. 

Binnen de vereniging is er serieus aandacht voor een veilig sportklimaat en met de benoeming van Marjolijn Karelsen heeft onze vereniging nu ook een eigen vertrouwenscontactpersoon. Na 5 jaar treedt Gabri Storm af als jeugdvoorzitter. Arnold Hagen draagt na 7 jaar het voorzitterschap over aan Frans Godijn. Met vacatures voor de functie van jeugdvoorzitter en penningmeester worden kandidaten uitgenodigd om het bestuur te versterken.

De scheidende bestuursleden en de lustrumcommissie worden onder luid applaus in het zonnetje gezet met een fleurig boeket, aangeboden door onze sponsor Jasmijn. De vergadering wordt gesloten, de bar geopend. Er wordt tot na elf uur gezellig nagepraat. Er wacht ons weer een mooi seizoen. 

Nieuws Overzicht